Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Aktywny senior nie tylko w Sopocie

Rozmowa z Barbarą Bałką, Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 Mamy za sobą m.in. Sopockie Dni Seniora oraz rozdanie nagród Marszałka „Pomorskie dla seniora”. Jaki cel mają tego typu inicjatywy skierowane do osób starszych?

Celem konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” jest wyróżnienie seniora, samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w regionie województwa pomorskiego.

Konkurs stwarza możliwość uhonorowania seniorów, osób działających na rzecz seniorów oraz samorządów i organizacji pozarządowych, a także pracodawców. Jest to możliwe w każdym z powiatów i miast na prawach powiatu, jednak pod warunkiem, że ktoś dostrzeże prowadzone przez nich działania, opisze je i złoży wniosek. Zatem niezwykle istotnym celem tego typu inicjatyw jest upowszechnianie i promowanie działalności seniorów.

Nad czym obecnie pracuje Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej?

Rada funkcjonuje już trzeci rok, jest organem konsultacyjnym, opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Pomorskiego do realizacji polityki senioralnej. Stanowi kompetentne gremium skupiające przedstawicieli różnych środowisk, współpracujących z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Z inicjatywy Rady Samorząd Województwa zlecił przeprowadzenie badania socjologicznego dotyczącego sytuacji mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+. Przed nami IX spotkanie Rady, którego wiodącym tematem będzie bezdomność wśród seniorów. Członkowie Rady podobnie jak inne gremia o charakterze regionalnym angażują się w  prace nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Współczesny senior – na jaki rodzaj aktywizacji może dziś liczyć w Sopocie i w całym woj. pomorskim?

Sytuacja zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych pomorskich seniorów jest zróżnicowana. Determinuje ją nie tylko aktywność ale również miejsce zamieszkania, stan zdrowia, sytuacja rodzinna i finansowa. Jako przykład wybierzmy partycypację społeczną – aż 64% pomorskich seniorów zamieszkuje gminy, w których powołano Radę Seniorów. Wszyscy mieszkańcy pomorskich miast na prawach powiatu są reprezentowani przez Rady Seniorów, jednocześnie tylko 16% pomorskich seniorów – mieszkańców gmin wiejskich, zamieszkuje na terenie gmin, w których powołano Radę Seniorów. Podobnie można analizować dostępność klubów seniora, 40 pomorskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także  15 Domów i 24 Klubów Senior+, w których aktywnie uczestniczy w zajęciach 840 seniorów. Współczesny aktywny senior może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez liczne organizacje pozarządowe, wiele z nich ma charakter  międzypokoleniowy: sportowy, edukacyjny, rekreacyjny, kulturalny, artystyczny lub integracyjny. Ważny jest skuteczny sposób informowania o prowadzonych działaniach, a także aktywne uczestnictwo seniorów w procesie decyzyjnym. Pomorscy seniorzy uczestniczą także w konferencjach tematycznych dotyczących zdrowia, aktywności, bezpieczeństwa i finansów.

Polityka senioralna woj. pomorskiego – czego możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości, jakich projektów, czy są już jakieś pomysły i plany?

Spodziewajmy się w przyszłym roku kontynuacji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. A w najbliższym czasie: 4 września zapraszamy na IX spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów, 7 października odbędzie się Inauguracyjne spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Sukcesywnie i w miarę możliwości planowane jest zwiększanie środków na konkurs dla organizacji pozarządowych na działania na rzecz seniorów, w 2019 roku 8 pomorskich organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie.

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.