Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji wszystkim seniorom życzymy pogody ducha i wielu pogodnych chwil. Niech kolejne lata upływają w zdrowiu i radości. Życzmy szacunku i dobrych ludzi, którzy otoczą opieką, życzliwym słowem i sercem.

Seniorzy stanowią znaczącą, stale powiększającą się grupę społeczną. W Polsce żyje 8,2 mln osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 21,4 proc. mieszkańców (dane GUS za rok 2018). Prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60 roku życia będą stanowić 40 proc. społeczeństwa.

W Sopocie już teraz ponad 32 % mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym. Ze względu na sytuację demograficzną Sopotu, w ostatnich latach priorytetem stały się działania skierowane do tej grupy mieszkańców. W 2015 roku Rada Miasta Sopotu przyjęła Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020. Powstała również Rada Seniorów. Wszystkie propozycje i inicjatywy realizowane przez Miasto Sopot mają na celu zapewnienie osobom starszym warunków umożliwiających dobrą jakość życia. Miasto z jednej strony wpiera osoby niesamodzielne i samotne ale również stwarza możliwości do rozwijania różnych form aktywności seniorów. Priorytetem miejskiej polityki senioralnej są także działania dedykowane opiekunom rodzinnym.

Starość nie jest chorobą ale zazwyczaj towarzyszą jej różne schorzenia upośledzające sprawność fizyczną i psychiczną. Starzenie się często związane jest z pogorszeniem stanu zdrowia i większym zapotrzebowaniem na leczenie i leki, dlatego już w 2004 roku Rada Miasta Sopotu zwiększyła kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku celowego na zakup leków. Miasto finansuje profilaktyczne programy zdrowotne skierowane do starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu, pomaga w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i niesprawnych, m.in. poprzez dofinansowanie budowy podjazdu dla wózków, przebudowę łazienki czy montaż specjalnych poręczy. W zależności od stanu zdrowia osoby starsze mogą korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych, wsparcia dziennego w Dziennym Domu Pobytu, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z demencją czy pobytu w domu pomocy społecznej. Pod koniec tego roku planowane jest zakończenie prac budowlanych i oficjalne otwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej – wielospecjalistycznego ośrodka geriatryczno – rehabilitacyjnego.

Ciekawym pomysłem jest „Wolontariat Sąsiedzki”, który łączy osoby starsze, mieszkające samotnie z sąsiadami – wolontariuszami, którzy spędzają wspólnie czas. Czasem trzeba „coś załatwić”, pomóc w ogródku, nauczyć nowej funkcji telefonu, ale przede wszystkim seniorom potrzebny jest ktoś, kto po prostu ich wysłucha, odwróci uwagę od chorób i samotności.

– Coraz liczniejszą grupę stanowią osoby w podeszłym wieku, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nadrzędną zasadą pomocy osobom wymagającym opieki jest możliwie jak najdłuższe pozostawanie ich w swoim dotychczasowym, rodzinnym, dobrze znanym środowisku. Dlatego stale podnosimy jakość usług opiekuńczych oraz wprowadzamy nowe formy wsparcia – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, Miasto zapewnia najbardziej potrzebującym bezpłatną teleopiekę, system przywoławczy, który w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uruchamia system pomocy włączając najbliższe otoczenie a w razie potrzeby służby medyczne. Osoby niesamodzielne mogą skorzystać z ciepłego posiłku dowożonego do domu a także wsparcia psychologa. Wszyscy seniorzy mogą bezpłatnie otrzymać „Sopockie Pudełko Życia”, z kartą która zawiera informacje ważne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorzeniach, uczuleniach, zażywanych lekach a także kontakt do najbliższej rodziny, szczególnie ważny w przypadku osób mieszkających samotnie.

Dodatkowym wsparciem jest pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, który wspiera osoby niesamodzielne korzystające z usług opiekuńczych za pośrednictwem sopockiego MOPS-u. W zależności od indywidualnych potrzeb, asystent pomaga również osobom starszym, m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o siebie i swoje otoczenie, w załatwianiu spraw urzędowych czy asystowaniu podczas wizyt u lekarza.

– Wieloletnia opieka nad chorym, niesamodzielnym domownikiem jest dużym obciążeniem psychicznym i może szybko doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia. Wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania w całodobowej placówce – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora sopockiego MOPS-u. W celu poprawy jakości życia, zarówno osoby niesamodzielnej, jak i jego opiekuna, niezbędne jest czasowe odciążenie w sprawowaniu bezpośredniej opieki domowej. To niewątpliwie przyczyni się także do lepszej opieki nad bliskim. Taką możliwość daje opieka wytchnieniowa oferowana w Sopocie w formie dziennej oraz całodobowej.

Całodobowa opieka wytchnieniowa została uruchomiona w ubiegłym roku w Domu Pomocy Społecznej. Do dyspozycji jest dwuosobowy pokój z łazienką. Pomieszczenia są kompleksowo wyposażone i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Opieka wytchnieniowa polega na zapewnieniu opieki osobie z niepełnosprawnością na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność załatwienia codziennych spraw lub po prostu potrzebę odpoczynku. W czasie, gdy opiekun ma chwilę wytchnienia, podopiecznym w DPS-ie zajmują się specjaliści: opiekunka, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i pracownicy socjalni. DPS zapewnia również całodzienne wyżywienie.

Natomiast w Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym MOPS Sopot uruchomione zostały miejsca dziennej opieki wytchnieniowej. Usługi te świadczone są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. W tym czasie podopiecznym zajmuje się wykwalifikowany opiekun, który zapewnia pielęgnację w podstawowym zakresie. Ośrodek oferuje również wyżywienie oraz terapię zajęciową dostosowaną do możliwości osoby, która objęta jest wsparciem. Działanie finansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

– Osoba, która musi się zmierzyć z opieką nad niesamodzielnym krewnym często ma wiele pytań i wątpliwości. Stoi przed dylematem jak przeorganizować codzienne życie aby zapewnić właściwą opiekę. Nie wie gdzie szukać pomocy, jak pielęgnować osobę leżącą, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej. Dlatego uruchomiliśmy w MOPS-ie Telefon Wsparcia Opiekuna – mówi Marlena Jasnoch.

Pod numerem (58) 341-83-18, w środy w godz. 10.00-13.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia a także pomoc psychologiczną. Jeśli będzie taka potrzeba psycholog udzieli również bezpośredniego wsparcia w domu. Przydatnym vademecum jest miejski biuletyn informacyjny „Sopocianie 60+”, w którym można znaleźć informacje ułatwiające codzienne funkcjonowanie osób starszych. To informator o działaniach miasta dedykowanych osobom powyżej 60. roku życia.

Źródło: http://mopssopot.pl/1-pazdziernika-miedzynarodowy-dzien-osob-starszych-2/

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.