Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Organizacje Pozarządowe

Sopockie Organizacje Pozarządowe działające na rzecz Seniorów:

Nazwa organizacji Cele, działalność organizacji Adres organizacji Kontakt
Ambasada Seniora Wspieranie społeczności seniorów, w szczególności poprzez pomoc
w wykorzystaniu ich talentów do zarobkowania ( poprawy statusu materialnego),
pomoc w sprawnym odnajdywaniu się w zmieniającej się technologicznej
rzeczywistości, budowanie poczucia bezpieczeństwa i swobody w byciu częścią
społeczeństwa obywatelskiego
ul. Kraszewskiego 30 m.72
Sopot
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Odział
Rejonowy w Sopocie
organizacja życia kulturowego emerytów, rencistów i inwalidów,
reprezentowanie ich wobec organów władzy i administracji publicznej i
samorządowej
ul. Tadeusza
Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
58 521-37-29
emeryci@sopot.pl

http://emeryci.sopot.pl/

Stowarzyszenie Sopociaków
im. Barbary Adametz
Stowarzyszenie urodzonych w Sopocie ul. Plac Rybaków 11
81-734 Sopot
508 295 370

facebook.com/Stowarzyszenie-Sopociaków-152094591485713
http://www.sopociacy.pl

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu Działalność kulturalna i oświatowa. ul. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot
58 551 07 56

https://www.facebook.com/TowarzystwoPrzyjaciolSopotu/

www.tps-dworek.pl

Stowarzyszenie Esperantystów
Trójmiasta „TORENTO „
– Popularyzowanie idei języka międzynarodowego esperanto.
– Nauczanie języka esperanto.
– Organizacja życia kulturalnego i integracja środowiska trójmiejskich
esperantystów.
– Popularyzowanie kultury, historii i walorów turystycznych Trójmiasta i Sopotu
za pomocą języka międzynarodowego esperanto.
– Organizacja dorocznej międzynarodowej imprezy w języku esperanto pod nazwą
„Esperanto sur la strando” .
– Organizacja praktyk językowych na imprezach zagranicznych.
ul. Armii Krajowej 94
81-824 Sopot
https://www.facebook.com/TORENTOSOPOT/
Stowarzyszenie „Przystań” Poprawa warunków życiowych seniorów ul. 23 Marca 32c
81-820 Sopot
Sopockie Stowarzyszenie
Zdrowi i Aktywni
Celem Stowarzyszenia jest rozwiązywanie i propagowanie inicjatyw, postaw
i działań sprzyjających zdrowiu, aktywności własnej i kreatywności, rozwijaniu
problemów osobistych, przezwyciężaniu trudności i kryzysów życiowych.
ul. Generała Andersa 5/2a
81-831 Sopot
663 881 000

https://www.facebook.com/ZdrowiAktywni/

Stowarzyszenie Kultury
Zdrowotnej Sportu i Rekreacji –
Sopocki Klub Morsów
1. Upowszechnianie, popieranie i rozwijanie różnych form kultury
zdrowotnej, Sportu i rekreacji ruchowej w środowisku sopockim.
2. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i różnorodnych form
Współzawodnictwa sportowego z zakresu masowej kultury zdrowotnej,
głównie dla Rodzin, oraz niepełnosprawnych miedzy innymi:

A. Propagowanie kąpieli całorocznych w morzu i hartowanie ciała
B. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami w Polsce i zagranica
C. Organizacje wspólnych spotkań i rozgrzewki oraz kąpieli w soboty i
niedziele
D. Otwarcie sezonu w październiku
E. Kąpiel noworoczna

ul. Grunwaldzka 78
81-705 Sopot
501 226 345

https://www.facebook.com/SopockiKlubMorsow/

www.sopockiemorsy.pl

Fundacja Św. Antoniego
w Sopocie
Niesienie pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom samotnym,
ubogim, chorym, w podeszłym wieku, dzieciom ze Wschodu, dzieciom ubogim
szczególnie uzdolnionym, świadczenie pomocy bezdomnym;
ul. Łokietka 47D/1
81- 736 Sopot
58 550-02-04
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
Organizacja opieki nad osobami z chorobą Alzheimera
i pokrewnymi demencjami, Współpraca z Poradnią
Psychiatryczno-Geriatryczną,
Armii Krajowej 94
81-824 Sopot
(58) 551 63 64
facebook.com/alzheimer.gdansk
Fundacja Niesiemy Pomoc Sprawowanie opieki społecznej bez zakwaterowania oraz
udzielanie pomocy i Wsparcia osobom chorym, w podeszłym wieku,
schorowanym i niedołężnym oraz Doświadczonym przez los,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
ul. Kopernika 11
81-704 Sopot
502-174-201

http://niesiemypomoc.org.pl/

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
Wyzwalania inicjatywy i pobudzanie aktywności osób chorych na SM.
Działalność samopomocowa i informacyjna
ul. Armii Krajowej 72 lok. 7
81-844 Sopot
509 715 099

a.wyrzykowska@op.pl

Polski Związek Niewidomych w Sopocie Działanie na rzecz osób niewidomych i słabo widzących.
Organizacja turnusów rehabilitacyjnych
ul. Armii Krajowej 94
81-824 Sopot
58 802 55 63
Stowarzyszenie Pomocy
Osobą Niepełnosprawnym – SPON
Zrzeszanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych dla wzajemnej pomocy
w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
ul. Niepodległości 783
81-805 Sopot
58 551 12 63

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pomocy-Osobom-Niepełnosprawnym-SPON-515834071828191/

http://www.sponsopot.pl

Pomorskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobami Reumatycznymi
wszechstronna działalność prowadząca do umożliwienia właściwego
Funkcjonowania w społeczeństwie osób chorych

Cel realizowany będzie poprzez:

-prowadzenie działalności popularyzatorskiej
oraz informacyjna – uświadamiającej
-likwidacje barier psychologicznych, ekonomicznych i architektonicznych
-propagowanie najskuteczniejszych metod i technik przeszczepów stawów
-tworzenie warunków do przeprowadzenia zabiegów
-działanie w kierunku usprawnienia przed i po zabiegu
-zbieranie danych i informacji w dziedzinie nowych technik przeszczepów stawów.

ul. Grunwaldzka 1 lok. 3
81-759 Sopot
506 260 689

www.remisja.pl

PCK w Sopocie pomocy w wypadkach oraz zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich
łagodzenie we wszystkich okolicznościach
Ul. Jana Jerzego Haffnera
27A,

81-717 Sopot

58 550 71 44
Polski Komitet Pomocy Społecznej pomoc osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do
rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym,
niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją
ul. Niepodległości 797b
81-810 Sopot
(58)555-17-94
Sopockie Stowarzyszenie Amazonek 1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu
choroby nowotworowej Piersi
– poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i
psychicznej kobiet po Leczeniu raka piersi
– Udzielanie pomocy kobietom po przebytej chorobie nowotworowej
– zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jako formy pomocy w wychodzeniu z
niepełnosprawności i rehabilitacji psychicznej.

2. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia
– prowadzenie poradnictwa z udziałem lekarzy, psychologów,
rehabilitantów i specjalistów z innych dziedzin oraz kobiet, które juz przebyły
chorobę nowotworowa piersi.
– szerzenie wiedzy o problematyce choroby nowotworowej piersi,
wczesnego jej wykrywania i profilaktyce zapobiegania.

3. otaczanie opieka kobiet oczekujących na leczenie chirurgiczne i wspomagające
po diagnozie o chorobie nowotworowej piersi.

4. udzielanie wsparcia osobom i rodzinom kobiet po chorobie
nowotworowej piersi.

5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie czynnej
rekreacji i turystyki.

6. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy w społeczeństwie i miedzy społeczeństwami.

7. włączanie w aktywne życie społeczne
– prowadzenie ośrodków dziennych i klubów oparcia społecznego
– organizacja zespołowego uczestnictwa w kulturze i wydarzeniach
społecznych w mieście i woj. Pomorskim

ul. Tadeusza Kościuszki 38
81-702 Sopot
https://www.facebook.com/amazonkisopot/
Stowarzyszenie „Kuryer Sopocki” Miesięcznik o tematyce sopockiej ul. Niepodległości 797 b
Sopot
facebook.com/KuryerSopocki
Stowarzyszenie „Po_Moc” Wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia med.
ul. Kolejowa 14
81- 835 Sopot
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych
ul. Armii Krajowej 112 A
81-824 Sopot
Stowarzyszenie
Hospicjum im. Siostry Faustyny
Organizowanie i sprawowanie profesjonalnej opieki paliatywnej nad chorymi ul. Mieszka I 1 lok. 1
81-785 Sopot
58 555 11 86

http://www.hospicjum-domowe-sopot.vti.pl/

Stowarzyszenie KrewAktywni Celem stowarzyszenia jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w
dziedzinie ochrony życia i zdrowia oraz udzielenie wsparcia społecznego
ul. Czyżewskiego 16
81-704 Sopot
https://www.facebook.com/KrewAktywni.org/
Stowarzyszenie
Mieszkańcy dla Sopotu
1. Organizacje oraz rozwijanie działań dążących do organizacji akcji i
imprez o charakterze społeczno-obywatelskim, naukowym, kulturalnym,
artystycznym, ekologicznym, edukacyjnym.

2. Komentowanie i opiniowanie bieżących wydarzeń publicznych.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej,
badawczej i Wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

4. Aktywna współprace z władzami i organami samorządowymi, państwowymi,
Sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu.

5. Współprace z instytucjami naukowymi i badawczymi.

6. Wykonywanie ekspertyz, projektów i opracowań.

7. Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć o charakterze
informacyjnym i Edukacyjnym.

8. Działalność promocyjna, informacyjna i poligraficzna, w tym
opracowywanie, druk książek, broszur, plakatów.

ul. Gen. Władysława
Andersa 12/5
81-831 Sopot
607 920 484

https://www.facebook.com/mieszkancydlasopotu/

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji celem stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz
zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych, w tym w szczególności:

1. działanie w kierunku usamodzielnienia życiowego osób
niepełnosprawnych,

2. działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
lokalnym,

3. wspieranie i promocja twórczości artystycznej osób
niepełnosprawnych,

4. wspieranie i rozwijanie działalności sportowej,

5. realizowanie zasady równości szans osób niepełnosprawnych w
społeczeństwie,

6. wyzwalanie inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

7. budowanie świadomości społecznej, gdzie istotna role odgrywa grupa
osób niepełnosprawnych,

8. zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,

9. profilaktykę, ochronę i promocje zdrowia, w szczególności
psychicznego.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczności lokalnej, w
szczególności zaś:

pobudzanie aktywności społecznej, inicjowanie oddolnych działań na rzecz
wspólnot i społeczności lokalnych,

wspieranie działań organizacji, instytucji i obywateli działających
w obszarze kultury, edukacji, pomocy społecznej, samorządności,

Rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze
szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych.

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji europejskiej,
nadrzędnym zaś:

Rozwijania kontaktów i współpracy miedzy nadrzędnymi.

ul. Marynarzy 4
81-835 Sopot
58 341 83 52

https://www.facebook.com/StowarzyszenieNaDrodzeEkspresji/

www.ekspresja.org

Stowarzyszenie
Pomocy Potrzebującym „Los”
Pomoc finansowa i rzeczowa rodziną i osoba w wyjątkowo trudnych
sytuacjach losowych
ul. A. Mickiewicza 25 A
81-832 Sopot
Światowy Związek Żołnierzy
AK Koło Sopot
Działanie na rzecz dobra kraju, umacnianie jego integralności i
suwerenności, obrona godności i dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej,
opieka nad żołnierzami oraz ich rodzinami
ul. Czyżewskiego 13
 Sopot
58 551 41 90
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej – Okręg Pomorski
Działanie na rzecz dobra kraju, umacnianie jego integralności i suwerenności,
obrona godności i dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej,
opieka nad żołnierzami oraz ich rodzinami
ul. Niepodległości 739 a
81-840 Sopot
58 551 41 90
Związek Inwalidów Wojennych RP Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie ich szans
ul. Majkowskiego 11
81-719 Sopot
58 341 29 17
Fundacja „Sopockie Korzenie” 1. Kultura i sztuka, ochrona dóbr Kultury i tradycji
2. Edukacja
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu  społecznemu. Integracja społeczna osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
w szczególności niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, bezdomnych,
osób starszych i przewlekle chorych
ul. Wybickiego 48
81 842 Sopot
(Stadion SKLA)
Fundacja Innowacji Wspierających
Samodzielność – Niezależni
1. Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań
wspierających niezależność życia osób starszych,
samotnych oraz wszystkich innych potrzebujących wsparcia
2. Opieka nad osobami starszymi, samotnymi bądź każdą inną
osobą wymagającą opieki
ul. Kolberga 15
81-881 Sopot
608 389 241
Fundacja Viva Senior Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób
niepełnosprawnych, Dorosłych osób samotnych
i osób w trudnej sytuacji życiowej
ul. Słowackiego 2
81-871  Sopot
508-507-322

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.