Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Rada seniorów

Rada Seniorów Gminy Miasta Sopotu

Rada Seniorów została powołana w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej.
Głównym celem Rady Seniorów Gminy Miasta Sopotu jest działanie na rzecz seniorów poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności:
1) integracji i wspierania środowiska osób starszych w gminie oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;
2) aktywności ludzi starszych i twórczego wykorzystania ich potencjału;
3) profilaktyki i promocji zdrowia seniorów ;
4) przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych;
5) sportu, turystyki, rekreacji oraz rozwoju różnych form wypoczynku;
6) wykluczenia społecznego osób starszych;
7) warunków życia seniorów w tym mieszkalnictwa;
8) bezpieczeństwa publicznego seniorów.

Rada liczy od 9 do 15 członków, kadencja trwa 4 lata.

Skład Rady Seniorów Gminy Miasta Sopotu:
1. Janusz Hyla – przedstawiciel Psychologicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.
2. Mirosław Golec – przedstawiciel Fundacji Rozwoju „ Kocham Sopot”.
3. Maciej Grzelak – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sopocie.
4. Zuzanna Jebram – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R Sopot.
5. Mirosława Józefowicz – przedstawiciel Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
6. Krystyna Przyklęk Konczanin – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R Sopot.
7. Irena Bizunowicz Kubicka – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sopocie
8. Wiesław Odrobina – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
9. Anna Oslislok – przedstawiciel Pomorskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobami Reumatycznymi Re- Misja.
10. Angelika Ostrowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Sopociaków im. B.Adamek
11. Krzysztof Pastuszyński – przedstawiciel Psychologicznegoo Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.
12. Jacek Starościak – przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji.
13. Anna Szymańska – przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu.
14. Barbara Lewandowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjazny Sopot.

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.